Polityka prywatności w Sklepie internetowym www.relakswdomu.pl

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Tomasz Dub prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub w Niegowej wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub, ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa, NIP: 5771770388, REGON: 151843193. Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci Sklepu internetowego mogą kontaktować się z Administratorem danych przesyłając odpowiednie zgłoszenie za pomocą:

1) poczty elektronicznej - kontakt@relaks-po.pl
2) poczty tradycyjnej - ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) założenia konta Klienta w sklepie internetowym http://www.relakswdomu.pl/ oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
2) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
3) obsługi reklamacji złożonych zgodnie z Regulaminem sklepu;
4) obsługi zgłoszeń kierowanych za pomocą formularza kontaktowego;
5) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
6) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacja należności;
7) podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
8) prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;
9) zapisywania danych w plikach cookies;
10) organizacji okazjonalnych konkursów oraz akcji promocyjnych na zasadach określonych przez Administratora Danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych to:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze;
4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą;

IV. Czas przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:

1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
2) okres przez jaki posiadają Państwo konto Klienta w sklepie internetowym http://www.relakswdomu.pl/;
3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora Danych, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; 4) okres na jaki została udzielona zgoda.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:

1) Operatorom systemów płatności on-line, tj.
a) Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa),
b) Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków),
c) DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
2) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie Sklepu internetowego ze szczególnym uwzględnieniem dostawców usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym;
3) podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe i doradcze zapewniającym należyte działanie sklepu internetowego,
4) organom państwowym w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.

VI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta Klienta w sklepie internetowym http://www.relakswdomu.pl/.
Administrator może wnosić o podanie innych danych osobowych niż określonych w formularzu rejestracyjnym jeżeli będzie to uzasadnione wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2) Dane udostępnione przez Klientów Sklepu internetowego nie będą podlegały profilowaniu.
3) Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO Klient sklepu internetowego ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi sklepu internetowego informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez niego żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Klienta sklepu internetowego o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

1) Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – polega na uzyskaniu od Administratora danych osobowych informacji, czy dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klient sklepu internetowego ma prawo do:


a) dostępu do danych osobowych;
b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.


2) Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – polega na tym, że Klient sklepu internetowego ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych gdy te są nieprawidłowe. Klient sklepu internetowego ma prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych. W przypadku rejestracji w Sklepie Internetowym Klient sklepu internetowego może dane osobowe sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.


3) Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) - polega na tym, że Klient sklepu internetowego ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:


a) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta sklepu internetowego;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
e) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient sklepu internetowego zostanie poinformowany.


4) Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - polega na tym, że Klient sklepu internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:


a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient sklepu internetowego zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
c) dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
d) gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w swoim sprzeciwie.


5) Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - polega na tym, że Klient sklepu internetowego ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Klient sklepu internetowego może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio jego dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).


6) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – polega na tym, że Klient sklepu internetowego ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w związku z:


a) przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
b) przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.


7) Prawo do cofnięcia zgody Klient sklepu internetowego może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.


8) Klientowi sklepu internetowego przysługuje skarga do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

VIII. Wykorzystanie Plików „cookies”

1) Informacje ogólne Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2) Bezpieczeństwo Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3) Rodzaje plików „cookies” Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.