Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane dalej: „RODO” ), niniejszym, jako Administrator Danych informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa.

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. założenia konta Klienta w sklepie internetowym http://www.relakswdomu.pl/ oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;

  2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

  3. obsługi reklamacji złożonych zgodnie z Regulaminem sklepu;

  4. obsługi zgłoszeń kierowanych za pomocą formularza kontaktowego;

  5. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

  6. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności;

  7. podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  8. prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;

  9. zapisywania danych w plikach cookies;

  10. organizacji okazjonalnych konkursów oraz akcji promocyjnych na zasadach określonych przez Administratora Danych.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych to:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy (dot. celów, o których mowa w pkt 2 a-d powyżej);

  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dot. celów, o których mowa w pkt 2 e-f powyżej);

  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze (dot. celu, o którym mowa w pkt 2 g powyżej);

  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (dot. celów, o których mowa w pkt 2 h-j powyżej);

 4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:

  1. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

  2. okres przez jaki posiadają Państwo konto Klienta w sklepie internetowym http://www.relakswdomu.pl/;

  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora Danych, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

  4. okres na jaki została udzielona zgoda.

 5. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania;

  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;

  5. przeniesienia danych osobowych.

 6. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wobec operacji przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego:

  Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta Klienta w sklepie internetowym http://www.relakswdomu.pl/. Administrator może wnosić o podanie innych danych osobowych niż określonych w formularzu rejestracyjnym jeżeli będzie to uzasadnione wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

  1. Operatorom systemów płatności on-line, tj.

   1. Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa),

   2. Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków),

   3. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),

Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych w rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie Sklepu internetowego ze szczególnym uwzględnieniem dostawców usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym;

  2. podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe i doradcze zapewniającym należyte działanie sklepu internetowego,

  3. organom państwowym w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.

 1. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora Danych można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa lub adres mailowy: biuro@relaks-po.pl.